Strona dla kandydatów na studia na

Wydziale Inżynierii Środowiska i EnergetykiEnergetyka - studia inżynierskie

Stopień: 1-szy, studia inżynierskie
Tryb: studia stacjonarne lub niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 7 semestrów - 3,5 roku (stacjonarne)
8 semestrów - 4 lata (niestacjonarne)

Treści kształcenia

Kierunek obejmuje obiekty techniczne, które kontrolują różne formy energii przydatnej w codziennym funkcjonowaniu: energię elektryczną, ciepło czy energię do napędu środków transportu albo linii produkcyjnych. Przygotowuje do pracy w zawodowej i rozproszonej energetyce, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE) i we wszystkich dziedzinach przemysłu. Studenci poznają wyjątkowo szeroki zakres technologii stosowanych w różnych gałęziach gospodarki, od przetwórstwa żywności, przez automatyczne linie produkcyjne, aż po transport i mobilność.

Cele kształcenia

Po zakończeniu studiów absolwent:

Zatrudnienie

Materiały

 
 

Energetyka - studia magisterskie

Stopień: 2-gi, studia magisterskie
Tryb: studia stacjonarne lub niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 semestry - 1,5 roku (stacjonarne)
4 semestry - 2 lata (niestacjonarne)

Treści kształcenia

Studia dotyczą funkcjonowania współczesnych systemów energetycznych, kierunków transformacji w energetyce i zaawansowanych metod nadzoru pracy maszyn i urządzeń energetycznych. Zajęcia koncentrują się na nowoczesnych technologiach energetycznych. Obejmują specjalistyczne oprogramowanie komputerowe i zajęcia laboratoryjne z obiektami technicznymi.

Cele kształcenia

Po zakończeniu studiów absolwent:

Zatrudnienie

Materiały

 
 
Pełna oferta kształcenia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki